Helsingborgs Rhododendronförening

Helsingborgs Rhododendronförening

Årsmöte 2022, Helsingborgs Rhododendronförening Gröna huset, Helsingborg 2022-02-22

Protokoll

§ 1 Mötets öppnande Ulf Hemdal hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Närvarande 13 personer

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare Mötet beslutade att välja Ulf Hemdal till mötesordförande och Rickard Carlsson till mötessekreterare.

§ 3 Val av personer att justera protokollet jämte ordförande och tillika rösträknare Mötet beslutade att välja Kerstin Stoltz och Anneli Savinainen att justera protokollet och rösträknare.

§ 4 Godkännande av kallelse Kallelsen godkändes

§ 5. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes

§. 6 Fastställande av röstlängd. Alla närvarande 13st.

§. 7 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021. Ulf Hemdal läste upp verksamhetsberättelsen för 2021 och godkändes.

§ 8 Styrelsens redovisning för räkenskaperna. Rolf Johansson gick igenom bokslutet och den godkändes. Kassabehållningen 37 807 kr och vi var ca70st medlemmar 2021.

§ 9 Revisorernas kommentarer. Rolf Johansson läste upp revisorernas berättelse.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 11 Val av ordförande för 2022 Ingen valdes.

§ 12 Val av styrelseledamöter och suppleanter för verksamhetsåret 2022 Ingen valdes.

§ 13 Val av revisorer och revisorssuppleant för verksamhetsåret 2022. Ingen valdes.

§ 14 Val av valberedning för verksamhetsåret 2022. Ingen valdes

§ 15 Fastställande av medlemsavgiften för 2023. Mötet beslutade att ändra till 100kr.

§ 16 Budgetförslag för 2022. 5000kr avsätts till Sommarfesten. Arbetsgrupp Anita Iborn, Gunvor Persson och Titti Anderberg. 15000kr avsätts till bussresa om någon vill ta tag i det.

§ 17 Behandling av förslag om nedläggning, som inkommit i samband med Upprop som e-postats ut till alla medlemmarna. Mötet beslutade att förening ska läggas ner om ingen ny styrelse blir vald på det extra årsmötet på sommarfesten. (mötet beslutade att styrelse för 2021 sitter kvar till det extra mötet som ska hållas på sommarfesten)

§ 18 Övriga frågor. Inget.

Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för bra diskussioner.

Därefter serverades smörgåstårta till deltagarna av mötet.

...........................................       …………………………………..

Rickard Carlsson, sekr.       Ulf Hemdal, ordf.

Justerare:

…………………………..                      ………………………………….

Kerstin Stoltz                        Anneli Savinainen

Helsingborgs Rhododendronförening

Protokoll från årsmöte den 25 februari 2020 i Gröna Huset på Råå. 

§1 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt Årsmötet har utlysts i tid via mejl och brev.

§2 Val av ordförande till mötet Till mötesordförande valdes Ulf Hemdal.

§3 Val av sekreterare Till mötessekreterare valdes Jeanette Lövbom.

§4 Val av justerare tillika rösträknare Till mötets justerare tillika rösträknare valdes Titti Anderberg och Rolf Johansson

§5 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes.

§6 Upprättande av röstlängd På mötet deltog 10 röstberättigade medlemmar.

§7 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen lästes upp av Ulf Hemdal.

§8 Räkenskaper och föreningens ekonomiska ställning Föreningens räkenskaper och ekonomiska ställning redogjordes av kassören.

§9 Revisionsberättelse Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året.

§11 Fastställande av årsavgift Årsavgiften fastställdes till att fortsatt vara 50 kr för 2021.

§12 Val av funktionärer i styrelsen

a) Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes Ulf Hemdal, Jeanette Lövbom (omval) och Anna Carlsson (nyval).

b) Till suppleant för en tid av två år valdes Rickard Carlsson (nyval).

c) Till suppleant för en tid av ett år valdes Titti Anderberg (omval).

§13 Val av ordförande Roterande ordförande.

§14 Val av revisor och revisorssuppleant Till revisor valdes Brita Norberg och revisorssuppleant Pia Christiansson.

§15 Val av valberedning Till valberedning valdes Karin Andersson (sammankallande) samt Mary Segerfalk.

§16 Övriga frågor Inga övriga frågor diskuterades.

§17 Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet.

_____________________________ ____________________________ mötesordförande Ulf Hemdal sekreterare Jeanette Lövbom

_____________________________ ____________________________ justerare Titti Anderberg justerare Rolf Johansson